UDBREDELSESMÅDER PÅ VHF OG UHF

DER SYNES , SOM DET FREMGÅR AF TELESTYRELSENS PRØVER FOR RADIOAMATØRER, AT VÆRE NOGEN GRAD AF USIKKERHED OMKRING DETTE SPØRGSMÅL. DELS ER DER SPØRGSMÅLET OM DEN EGENTLIGE FORSTÅELSE AF SAMMENHÆNGE, DELS ER DER SPØRGSMÅLET OM ANVENDT TERMINOLOGI.

HERFOR EN LILLE GENNEMGANG AF DETTE EMNE.

1. Den "normale", "line-of sigth" udbredelse.

Dette er den mest brugte udbredelse; det er også den sikreste og mest forudsigelige udbredelse.

2. Den normalt forekommende refraktion (afbøjning).

Der sker en beskeden afbøjning af signaler som går langs jordoverfladen. Man taler ofte om en tænkt forøget jordradius i denne forbindelse; man tænker på en jordradius, som er 4/3 af den fysiske radius. Ind imellem forekommer der også en lidt kraftigere refraktion hvor et signal passerer en forhindring som eksempelvis en bakkekam; man taler om en "knivægsafbøjning".

3. Troposfærisk refraktion.

Specielle forhold i troposfæren kan betinge en betydelig og effektiv afbøjning.

En såkaldt temperaturinversion, hvor temperaturen i de højere luftlag er højere end den i de lavere liggende luftlag kan give en sådan afbøjning. Temperaturinversionen forekommer som regel i forbindelse med tilstedeværelsen af et højtryk og om sommeren.

Karakteristisk er, at man med selv beskedne sendeeffekter kan nå ganske langt bort.

4. Troposfærisk spredning.

Også kaldet "troposcatter". Temperaturtilstande og fugtighedstilstande i troposfæren kan give anledning til en spredt refraktion i troposfæren. Effektiviteten for en ønsket kommunikationsretning etc. er forholdsvis lav; derfor betinger denne udbredelsesmåde som regel anvendelse af en høj sendeeffekt.

5. Ionosfærisk afbøjning.

Ved en kraftig ionisation af et lavtliggende ionosfærelag kan VHF- og UHFsignaler afbøjes. Man taler f. eks. om "sporadisk e-lagsreflektion". En kraftig meget lokal og ganske kortvarig ionisation som forekommer ved en meteorits passage kan formidle kommunikation over betydelige afstande. Man taler om "meteor-scatter".

 

Konklusion:

Denne meget korte gennemgang af emnet skulle gerne repræsentere et minimum af påkrævet viden hos den almindelige radioamatør. De, som er interesseret i videre kendskab, vil kunne finde udførlig information i mange skrifter.

For så vidt angår Telestyrelsens ønske om at lade disse detailemner indgå i prøver for vordende radioamatører må det siges, at man måske her går lidt længere end til at forlange "elementært kendskab".

April 2001

OZ8NJ

 

Copyright © 2000-2013. by Niels Rudberg.
Sidst opdateret: 31. august 2013 16:54:15 +0200.